สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย
ข่าวสาร
09/02/2017
โครงการ KTB-Tax Consult ความรว่มมือระหว่างสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทยกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเมินสภาพกิจการ และให้ความรู้การจัดทำบัญชีชุดเดียวกับผู้ประกอบการ

© 2557 สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย Tax Auditor Association of Thailand