สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย
หลักสูตร-อบรม
21 ตุลาคม 2561
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมริชมอนด์ สถานีรถไฟฟ้า MRT บางกระสอ จังหวัดนนทบุรี -------- อบรม CPD 3 ชั่วโมง สำหรับสมาชิกสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย

© 2557 สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย Tax Auditor Association of Thailand