สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย
เกี่ยวกับสมาคม > ประกาศสมาคมและคณะทำงาน

ประกาศสมาคมและคณะทำงาน ปี 2557 - 2560

1 ใบสำคัญจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม  Link
2 ข้อบังคับสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย  Link
3 ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  Link
4 ใบสำคัญแต่งตั้งคณะกรรมการสมาคม 2557-2560  Link
5 งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557  Link
6 งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558  Link

© 2557 สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย Tax Auditor Association of Thailand