สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย
เกี่ยวกับสมาคม > รายชื่อคณะกรรมการสมาคมปัจจุบัน

รายชื่อคณะกรรมการสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย 2557 - 2560

1. นายสุริยะ ธีรวัฒนสาร นายกสมาคม admin@taxauditor.or.th
2 นายคเณศ รังสิพราหมณกุล อุปนายกคนที่ 1 namekanes@yahoo.com
3 นายศิริศักดิ์ ชีวะเรืองโรจน์ อุปนายกคนที่ 2 sirisak@geodisth.com
4 นางกนกวรรณ จินตกวีวัฒน์ กรรมการ 9k.taxauditor@gmail.com
5 นายธีรวัฒน์ โยธานัก กรรมการ teetawat@tt-audit.com
6 นายสุพจน์ สำลีแก้ว กรรมการ su_pht@yahoo.com
7 นายวิศิษฎ์ แซ่นิ้ม กรรมการ visit.saenim@gmail.com
8 นางสาววิไล ศุภประชากร กรรมการ vilai_sup@hotmail.com
9 นายอานนท์ โลกานุวัตร กรรมการและนายทะเบียน arnon.l@irpc.co.th
10 นางกัญญา สุทธมนัสวงษ์ กรรมการและประชาสัมพันธ์ kunya54@hotmail.com
11 นางสาวบุญญา ศุภวโรดม กรรมการและปฏิคม boonyas@hotmail.com
12 นางสุธินี สุธรรมโชติ กรรมการและเหรัญญิก mom_jeek@hotmail.com
13 นางรชยา ชาญศิริวิริยกุล กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก rochaya1205@yahoo.com
14 นายโชตินรินทร์ แก้วประสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการ chotnarin@taxauditor.or.th
15 นางสาวทิพสุดา ไชยสาม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ tipsuda_chaiyasam@yahoo.com

© 2557 สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย Tax Auditor Association of Thailand